Sprawdź nas:

Fundacja Pałac Wysoka

Cele i zasady działania Fundacji

1. Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli.

2.  Zadaniami Fundacji są również:

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji

- działalność charytatywna

- prowadzenie działalności sportowej-  promocja i organizacja wolontariatu

- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

-  współpraca z wydziałami polskich wyższych uczelni i polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami, zainteresowanymi celami i zadaniami statutowymi Fundacji

- inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów uczonych i działaczy w kraju i za granicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej

- utrzymywanie przez Fundację międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków i poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową

- utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią pod patronatem działających w Polsce instytucji i organizacji

- wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami zadaniami Fundacji